Danish Life Science Law Association

DALILA er en forening for Life Science jura i Danmark

Vedtægter for foreningen

Danish Life Science Law Association

 

§1 Navn, administration, hjemsted og tegning

Foreningens navn er ”Danish Life Science Law Association”.

Foreningens administration varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indgå en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater eller andre, som nærmere fastlægger opgavens omfang og udførelse. Bestyrelsen kan herudover beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Danske Advokater eller andre.

Foreningen har hjemsted i København.

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem.

§2 Formål

Foreningens formål er:

 1. At udbrede kendskab til juridiske problemstillinger med relation til Life Science-sektoren.
 1. At virke for en høj faglig standard inden for Life Science-rådgivning, at bidrage til gensidig erfaringsudveksling og tæt samarbejde mellem Life Science-sektoren og danske advokater med speciale inden for Life Science-rådgivning, at virke for en styrkelse af disse advokaters position inden for Life Science-sektoren, og at lette markedets adgang til kompetent rådgivning vedrørende Life Science.Ved Life Science-sektoren forstås her særligt virksomheder og institutioner, der udvikler, fremstiller eller markedsfører lægemidler, bioteknologiske produkter, medicinsk udstyr og lignende produkter samt tjenesteydelser i tilknytning til sådanne produkter.

  Ved Life Science-rådgivning forstås her juridisk rådgivning til Life Science-sektoren om særligt regulatoriske forhold, IP-retlige forhold, konkurrenceretlige forhold, persondataretlige forhold samt kontrakter og tvister.

 1. At deltage i den samfundsmæssige debat i det omfang bestyrelsen finder det rigtigt.
 1. At stille medlemmernes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, herunder for at sikre kvalitet og hensyntagen til retssikkerhed i lovgivning af betydning inden for Life Science-sektoren.

Med henblik på at opfylde dette formål afholder foreningen som minimum to årlige faglige arrangementer af en halv dags varighed, hvoraf det ene arrangement kan afholdes i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling. Herudover kan foreningen efter beslutning i bestyrelsen afholde yderligere arrangementer, eksempelvis boot camps, og deltage i andre aktiviteter.

 

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person med interesse for juridiske problemstillinger med relation til Life Science-sektoren.

Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker skriftligt ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel. Udmeldelse anses automatisk som sket, hvis kontingentet ikke er betalt én måned fra forfaldsdatoen.

Kommunikation med foreningens medlemmer sker via e-mail. Medlemmerne er forpligtet til at modtage foreningens nyhedsmails.

Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med, at et medlem groft eller gentagne gange har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til foreningens vedtægter, er bestyrelsen berettiget til efter sit skøn og med to tredjedeles flertal at ekskludere medlemmet. Et medlem er forpligtet til at meddele bestyrelsen sådanne oplysninger, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udøve sit skøn i henhold til denne bestemmelse. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemmet lejlighed til at udtale sig.

Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det medlem, som er part i sagen.

 

§4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for ét kalenderår ad gangen. Kontingentet opkræves for ét år ad gangen uanset indmeldelsestidspunktet.

 

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Der kan ikke vælges flere bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg af et bestyrelsesmedlem kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt alle bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder hvert år.

Medlemmer af bestyrelsen samt disses medhjælpere må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

 

§6 Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Dog kan generalforsamlingen i året efter foreningens første regnskabsår afholdes inden 1. november. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved e-mail til medlemmerne på den til foreningen anmeldte e-mailadresse. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes et sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.

Dagsorden for generalforsamlingen omfatter følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
 4. Forelæggelse af forslag til budget og godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningen mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog højest stemme med 2 fuldmagter.

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer.

 

§7 Certificering

Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen skal etablere en certificeringsordning for medlemmer af foreningen, der er bestallingshavende advokater. Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med sådan beslutning detaljerede krav til certificering, eksempelvis med hensyn til dokumentation for arbejde med juridiske problemstillinger med relation til Life Science-sektoren og relevant efteruddannelse. Krav til dokumentation kan bl.a. bestå af fremlæggelse af tro- og love-erklæringer, beskrivelse af sags- og klientporteføljer, herunder for så vidt angår den ansøgendes konkrete arbejdsområder, og fremlæggelse af tilladelser fra klienter eller kolleger til, at certificeringsudvalget kan kontakte og udspørge disse.

Såfremt bestyrelsen beslutter, at foreningen skal etablere en certificeringsordning, nedsætter bestyrelsen samtidigt et certificeringsudvalg og vedtager retningslinjer for sammensætningen af udvalget og udvalgets opgaver.

Bestyrelsen kan beslutte, at ansøgning om certificering forudsætter betaling af et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen for ét kalenderår ad gangen

 

§ 8 Andre udvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder f.eks. et økonomiudvalg, et arrangementsudvalg og et kommunikationsudvalg.

 

§ 9 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§10 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

 

§11 Ophør

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og som uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

§12 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft fra foreningens stiftelse den 7. oktober 2018.

 

Som dirigent på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28.  maj 2020:

__________________________