Danish Life Science Law Association

Bylaws of the association

Danish Life Science Law Association

 

§ 1 Name, administration, registered office, power to bind the association

The name of the association is "Danish Life Science Law Association".

Foreningens administration varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan indgå en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater eller andre, som nærmere fastlægger opgavens omfang og udførelse. Bestyrelsen kan herudover beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Danske Advokater eller andre.

Foreningen har hjemsted i København.

The association is bound by the signature of the chairman in combination with one other member of the board.

§ 2 Purpose

The purpose of the association is:

 1. To promote knowledge of legal issues relating to the Life Science industry.
 1. At virke for en høj faglig standard inden for Life Science-rådgivning, at bidrage til gensidig erfaringsudveksling og tæt samarbejde mellem Life Science-sektoren og danske advokater med speciale inden for Life Science-rådgivning, at virke for en styrkelse af disse advokaters position inden for Life Science-sektoren, og at lette markedets adgang til kompetent rådgivning vedrørende Life Science.Ved Life Science-sektoren forstås her særligt virksomheder og institutioner, der udvikler, fremstiller eller markedsfører lægemidler, bioteknologiske produkter, medicinsk udstyr og lignende produkter samt tjenesteydelser i tilknytning til sådanne produkter.

  Ved Life Science-rådgivning forstås her juridisk rådgivning til Life Science-sektoren om særligt regulatoriske forhold, IP-retlige forhold, konkurrenceretlige forhold, persondataretlige forhold samt kontrakter og tvister.

 1. To participate in the public debate to a degree which the board finds appropriate.
 1. At stille medlemmernes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, herunder for at sikre kvalitet og hensyntagen til retssikkerhed i lovgivning af betydning inden for Life Science-sektoren.

Med henblik på at opfylde dette formål afholder foreningen som minimum to årlige faglige arrangementer af en halv dags varighed, hvoraf det ene arrangement kan afholdes i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling. Herudover kan foreningen efter beslutning i bestyrelsen afholde yderligere arrangementer, eksempelvis boot camps, og deltage i andre aktiviteter.

 

§ 3 Members

Membership is open for all with an interest in legal issues relating to the Life Science-sector.

Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker skriftligt ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel. Udmeldelse anses automatisk som sket, hvis kontingentet ikke er betalt én måned fra forfaldsdatoen.

Communication with the members of the association is done by e-mail. Members are obligated to receive the e-mail newsletters of the association.

If the board becomes aware of the fact that a member grossly or repeatedly has neglected its duties according to the bylaws of the association, the board is entitled, at its own discretion and with a 2/3 majority, to exclude the member. A member is obligated to provide the board with the information necessary for the board to exercise its discretion according to this provision. Before the decision to exclude the member is made, the board will grant the member an opportunity to make a state-ment.

If a member disputes that the conditions for exclusion are fulfilled, the dispute will finally and with binding effect be decided by arbitration under the rules of The Danish Institute of Arbitration in effect at any given time. The arbitration will consist of one arbitrator appointed by The Danish Institute of Arbitration, one attorney appointed by the board and one attorney appointed by the member who is a party to the case.

 

§4 Membership fee

The membership fee is decided by the board for one calendar year at a time. The membership fee is charged for one calendar year at a time no matter the time of the member's admission.

 

§5 The Board

Bestyrelsen består af op til 15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Der kan ikke vælges flere bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg af et bestyrelsesmedlem kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

The board takes its decision by simple majority among all the board members. In the case of equality of votes, the vote of the chairman will be decisive.

Board meetings will be held when the chairman deems it necessary or when at least 2 of the board members call for it. At least 4 board meetings will be held each year.

Members of the board and their assistants may under no circumstances, without justification, disclose information which they have become aware of during the execution of their duties.

 

§6 General Assembly

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni. Dog kan generalforsamlingen i året efter foreningens første regnskabsår afholdes inden 1. november. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved e-mail til medlemmerne på den til foreningen anmeldte e-mailadresse. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen.

The general assembly is held somewhere in Denmark following the decision of the board.

The agenda for the general assembly consists of the following:

 1. Election of chairperson
 2. Report from the board
 3. Presentation and approval of financial statements
 4. Presentation of budget drafts and approval of membership fee for the com-ing financial year
 5. Election of members of the board
 6. Election of accountant
 7. Received proposals
 8. AOB

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningen mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

At the general assembly it is possible to vote by letter of attorney. A member may however only vote by no more than two letters of attorney.

A motion for amending the bylaws can only be adopted by a general assembly with 2/3 of the submitted votes.

An extraordinary general assembly can be convened at 14 days' notice following the decision of the board or when an extraordinary general assembly is requested by 1/5 of the members of the association.

 

§7 Certification

The board can decide that the association shall establish a certification scheme for members of the association who are qualified attorneys. The board will with regard to such decision lay down detailed requirements for certification, for example regarding documentation of experience with legal issues relating to the Life Science-sector and relevant supplementary education. Requirements for documentation can, inter alia, consist of a submission of an affidavit, a description of case- and client portfolios as far as the applicant's specific area of work is concerned and a submission of consent from clients or associates in order to permit the certification commit-tee to contact and question these.

If the board decides that the association shall establish a certification scheme, the board will then appoint a certification committee and adopt directions for the constitution of the committee and its tasks.

The board can decide that an application for certification requires the payment of a fee. The fee is decided by the board for one calendar year at a time.

 

§8 Other committees 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder f.eks. et økonomiudvalg, et arrangementsudvalg og et kommunikationsudvalg.

 

§9 Liability
The association is liable for its duties only to the extent of the funds present at any given time. The members of the association or the board are not personally liable for the obligations of the association.

 

§10 Accounting and auditing

The financial year is the calendar year.

The accounts are sent to the members in connection with the convocation to the general assembly.

The general assembly elects a state-authorised accountant to audit the accounts in accordance with the Danish Financial Statements Act.

 

§11 Dissolution

A motion for the dissolution of the association can only be passed by a general assembly where at least 2/3 of all votes are represented and only by a passing of 2/3 of the submitted votes. If a motion is passed by 2/3 of the submitted votes, but the general assembly is not legally competent due to the amount of the represented votes, a new general assembly will be convened within 8 days and be held at the latest 6 weeks after the first general assembly. This general assembly will decide the question without regard to the amount of votes present. If the passing of the motion is not voted for by at least 2/3 of the submitted votes, the motion will be dropped.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

§12 Commencement

The bylaws commence from the establishment of the association the 7th of October 2018.

 

Som dirigent på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 28.  maj 2020:

__________________________